Nieuwsbrief 2 provincie Gelderland

Tweede nieuwsbrief provincie Gelderland

De provincie Gelderland verstuurde op 4 juli 2018 de tweede Nieuwsbrief ‘Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute’ aan belangstellenden. We verwachten dat hij net als bij de eerste Nieuwsbrief het geval is, binnenkort op de site van de provincie staat, maar je kunt hem nu al lezen via deze pdf: Nieuwsbrief Juli 2018 Beter Bereikbaar Wageningen. 

Advies Commissie m.e.r.

In deze Nieuwsbrief wordt kort aandacht besteed aan het advies van de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage), dat je via een link in de pdf kunt openen, maar ook kunt teruglezen via onze site: Provincie Gelderland dat moet beter.

Nota van Antwoord na de zomervakantie

Verder blijken er niet 139 zienswijzen te zijn ingediend, zoals in eerdere berichten telkens werd verteld, maar 140. De Nota van Antwoord wordt na de zomervakantie verwacht, samen met de defintieve NRD (notitie Reikwijdte en Detailniveau). De Nota van Antwoord wordt geanonimiseerd toegestuurd aan alle indieners van een zienswijze en gepubliceerd op de webpagina van het project, Campusroute Wageningen. Op de website van Wageningen Goed op Weg besteden we er dan natuurlijk ook aandacht aan.
Er bestaan dus twee websites over de Campusroute, deze vrij nieuwe over het project, en de website die werd gebruikt tijdens de periode van tervisielegging in maart – april 2018, Beter bereikbaar Wageningen Campusroute.

Bijeenkomst bij RHDHV over verkeersmodel

Niet in de nieuwsbrief, maar wel op de site van de provincie: Hoe werkt een verkeersmodel? Een bijeenkomst op 12 juli 2018 bij Royal Haskoning DHV in Amersfoort. Hiervoor zijn leden van de Klankbordgroep en mensen die in hun zienswijze vragen hadden over de werking van het verkeersmodel” uitgenodigd.

 

Links in dit artikel: