Petitie: geen autoweg door het Binnenveld!

Teken de petitie, en vraag daarmee de gemeenteraad van Wageningen af te zien van deze autoweg door het Binnenveld!


Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld. Dit is een open landschap tussen Wageningen, Bennekom en Ede. Het Binnenveld is een belangrijk uitloopgebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuurkwaliteit; een gebied waar veel mensen van genieten.

De autoweg zoals geschetst door RHDHV

De autoweg loopt door dit fraaie gebied, strak langs het beschermde stiltegebied Binnenveld, dwars door beschermd open landschap, dicht langs de rustige woonwijk Noordwest en uiteindelijk dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan de Dijkgraaf. Het college wil met deze nieuwe weg de autobereikbaarheid van stad en campus verbeteren op een zo goedkoop mogelijke manier. Met dit voorstel gaat het college volledig voorbij aan alle adviezen en bezwaren van talloze inwoners en maatschappelijke organisaties die samenwerken in de coalitie Wageningen Goed op Weg. Deze autoweg is een grove aantasting van natuur en landschap in het Binnenveld en het Dassenbos. De weg beschadigt het plezierige en gezonde woon-, werk- en leefklimaat in en rond woonwijk Noordwest en Campus onherstelbaar. De weg is ook niet nodig, er zijn betere oplossingen.

De Rondweg: 80 km/u natte droom?

 

Een slecht voorstel

Of er nieuwe wegen nodig zijn staat niet vast. De als uitgangspunt genomen verwachtingen over toename van automobiliteit zijn onzeker en zeer betwist. Het is sowieso de vraag of het verstandig is auto’s almaar meer ruimte te geven. Het gemeentebestuur maakt zich de gevangene van een door de provincie en haarzelf geconstrueerde fuik van wegenbouwvarianten. Met deze autoweg door het Binnenveld worden duurzame door inwoners aangedragen oplossingen, zoals verbetering van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen niet gebruikt. Ook is er geen sprake van het terugdringen van snelwegsluipverkeer en onnodig autogebruik door bijvoorbeeld medewerkers van Wageningen Universiteit en Research.

De nieuwe autoweg heeft grote negatieve effecten op de leefomgeving, stelde adviesbureau RHDHV vast. Het gemeentebestuur gaat daaraan voorbij en laat de geraamde kosten de doorslag geven. De gekozen oplossing, de zogenaamde ‘Campusroute op maaiveld’, zou namelijk goedkoper zijn dan de alternatieven de zogenoemde ‘Ruggengraat’ en de ‘Geoptimaliseerde Sobere variant’ die níet door het buitengebied van Wageningen gaan.

Maar de negatieve effecten op de omgeving en het leef-, woon- en werkklimaat zijn niet in euro’s uitgedrukt. Ook is niet meegenomen dat de variant Ruggengraat de beste voorzieningen voor fietsers creëert en de mogelijkheid biedt een extra groengebied aan te leggen voor Tarthorst en Roghorst.

… Een impressie van de nieuwe autoweg vanuit Noordwest  …

 

Zo’n beslissing past niet in Wageningen

Wageningen laat zich graag en met reden voorstaan op haar ‘groene’ kwaliteiten. De verscheidenheid aan landschapstypen rondom de uiterwaarden, het Binnenveld en het stuwwallenlandschap van de Veluwe zorgt voor een bijzonder en hooggewaardeerd leefklimaat. En binnen haar grenzen ontwikkelde de WUR zich in de afgelopen 100 jaar tot een mondiale speler in het onderzoek aan milieu, natuur en groene ruimte. Op dat alles mag Wageningen terecht trots zijn.

 

Welke beslissing past wel?

Van het gemeentebestuur van Wageningen mag verwacht worden dat ze alles uit de kast haalt om de groene kwaliteiten van Wageningen te borgen en verder te ontwikkelen.

Dit kan door:

  • Te kiezen voor een stap-voor-stap benadering, zoals onder andere door onder andere ‘Wageningen Goed op Weg’ bepleit is. Dit houdt in: kiezen voor maatregelen die naar verwachting een aanzienlijk effect zullen sorteren op mobiliteit en doorstroming, maar die naar omvang en kosten te overzien zijn. Blijken ze in de praktijk onvoldoende, dan kan een volgende stap gezet worden.
  • De eigen beleidsvisies serieus te nemen. Jaren geleden koos de gemeente Wageningen de ‘Ladder van Verdaas’ als uitgangspunt van mobiliteitsbeleid. Dat betekent dat de aanleg van nieuw asfalt het allerlaatste middel is, die pas in beeld komt als alle andere mogelijkheden zijn benut. Daarbij hoort verbetering van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. En slimme maatregelen, zoals in andere universiteitssteden, die de (auto)mobiliteit reduceren en het bestaande wegennet optimaal benutten. Op dit terrein zijn nog volop mogelijkheden. Daar moet meer werk van worden gemaakt, ook door Wageningse ondernemingen en organisaties. Zo zou bijvoorbeeld Wageningen Universiteit en Research als de grootste ‘mobiliteitsproducent’ daar heel veel meer aan kunnen doen.

 

Oproep

In het licht van de desastreuze effecten van de door het gemeentebestuur voorgestelde autoweg door het Binnenveld doen wij een moreel appèl op de hoofdrolspelers in de bereikbaarheidsdiscussie. Ook met het oog op toekomstige generaties Wageningse inwoners.

WUR en Wageningse ondernemers
Neem verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van uw eigen omgeving en de stad Wageningen. Draag bij aan reductie van mobiliteit door het voeren van een serieus mobiliteitsbeleid. Werk aan maatregelen die zowel mobiliteitsproblemen reduceren als de omgevingskwaliteit ten goede komen. Het op de weg brengen van een WE-pod is niet genoeg.

Wageningse burgers
Kom op voor de unieke kwaliteiten van de Wageningse groene ruimte en protesteer tegen deze onherstelbare aantasting van het Binnenveld!

College van B&W
Ga uit van het eerder door u en de gemeenteraad geformuleerde beleid (de ladder van Verdaas en fietsbeleid). Kom terug van een keuze die de huidige en toekomstige generaties Wageningers zullen betreuren en die de omgevingskwaliteit zeer ingrijpend en onherstelbaar schade toebrengt.
Kies voor een verstandige stap-voor-stap-benadering. Een dergelijke aanpak maakt het mogelijk de verleiding te weerstaan om het kostenaspect van een totaalpakket de doorslag te laten geven.

Wageningse gemeenteraad
Behartig de belangen van Wageningse inwoners. Ze hebben een groene omgevingsruimte nodig voor rust en recreatie. Goede en veilige fietsroutes en -verbindingen. Goed Openbaar Vervoer. Wees zuinig op het unieke groene karakter van Wageningen en haar omgeving. Dat maakt Wageningen juist zo aantrekkelijk en bijzonder.

 

‘Ten halve gekeerd is beter dan ten hele gedwaald’

Dat besefte D66-minister Gruyters, toen hij in april 1976 een streep haalde door het zogenoemde Wageningse Uiterwaardenplan. Daardoor is de hoog gewaardeerde Wageningse groene ruimte behouden. Daar wordt nu enorm van genoten.

Laten we hopen dat de huidige bestuurders ook deze wijsheid kunnen opbrengen.


Teken de petitie, en vraag daarmee de gemeenteraad van Wageningen af te zien van deze autoweg door het Binnenveld!