nieuwsbrief 3 provincie gelderland

De provincie Gelderland verstuurde op 11 september 2018 de derde Nieuwsbrief ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ aan belangstellenden. Hij staat sinds vrijdag 21 september eind van de middag ook op de provinciale site.

Helaas is deze nieuwsbrief niet in pdf gestuurd of op de site te downloaden, zoals nieuwsbrief 1 en 2; daarom konden we er niet eerder over berichten en kun je hem alleen lezen in je e-mail of via de site van de provincie.

Opzet milieuonderzoek naar Wageningse Campusroute vastgesteld

In de Nieuwsbrief wordt uitgelegd dat het College van Gedeputeerde Staten de Opzet van het milieuonderzoek, de Nota van Antwoord en de ‘oplegnotitie’ hebben vastgesteld. Wij vertelden je hier al eerder over in ons Nieuwsbericht: Gedeputeerde Staten: we gaan gewoon door. De provincie vertelt in de nieuwsbrief, dat nu verder wordt gewerkt aan de voorbereiding van de Campusroute. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2019 het voorkeursalternatief wordt vastgesteld.

Eind oktober 2018 organiseert de provincie ‘werkateliers’ voor de ontwikkeling van de varianten voor de Campusroute. De eerste twee gaan over de varianten die in deze bijeenkomsten van de tekentafel komen; de milieueffecten worden onderzocht. Het derde werkatelier gaat vooral over de gevolgen voor het milieu.

Ook wordt er een kostenraming gemaakt.

Vervolgens bepalen Gedeputeerde Staten het voorkeursalternatief: ‘het plan voor de weg op hoofdlijnen’.  Naar verwachting is dit ‘in het eerste kwartaal van 2019’. Dit leidt tot het uitwerken van het voorkeursalternatief in een ‘ontwerp-inpassingsplan’, een ontwerp ‘PIP’.  Dit is voor de zomer van 2019 klaar en gaat naar Provinciale Staten die het eind 2019 of begin 2020 vaststellen.

Een beetje verwarring

In deze nieuwsbrief staat niet vermeld wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend. We gaan er vanuit dat het ‘voorkeursalternatief’, dat in het eerste kwartaal van 2019 wordt vastgesteld, ná die vaststelling ter inzage wordt gelegd. Misschien legt de provincie dat in de volgende Nieuwsbrief uit. Overigens houden we de voorgenomen planning ook zelf bij in onze tijdlijn met belangrijke data.

Verder is het even wennen aan weer nieuwe termen. In een eerdere fase werd de NRD (notitie Reikwijdte en Detailniveau) in concept vastgesteld en ter visie gelegd. Daar werden 139 zienswijzen op ingediend, dus niet 140 zoals in de tweede Nieuwsbrief werd gezegd. In nieuwsbrief 3 staat:  ‘Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden de onderzoeksopzet voor het milieuonderzoek naar de Campusroute vast. Hierop kwam veel reactie uit de samenleving.’  Met andere woorden: de NRD is hetzelfde als de onderzoeksopzet voor het milieuonderzoek. Het zijn details, andere getallen en namen, maar het wekt wel verwarring.

Links in dit artikel: