wur logo

De Raad van bestuur van de WUR antwoordt op de eerdere Open Brief van Wageningen Goed op Weg: “De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft er bij de provincie op aangedrongen om bij de keuze van het tracé over onze campus rekening te houden met zowel de belangen van de aanwonenenden als ecologische randvoorwaarden. Verder gaat de rol van de rvb niet in dit stadium van het proces”.

In de Open Brief van 3 september 2018 heeft Wageningen Goed op Weg er bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van de WUR, Louise Fresco, op aangedrongen om de eigen visie mbt duurzaamheid en dialoog met de samenleving in de praktijk te brengen. De discussie gaat over meer asfalt via de Campusroute, terwijl juist meer duurzame oplossingen gewenst zijn. Het begin van het academische jaar biedt een uitgelezen kans om dit ook richting provincie uit te dragen.

In zijn antwoord, dat op 11 oktober werd ontvangen, zegt de woordvoerder namens de Raad van Bestuur onder andere:

“De noodzaak om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren door het aanleggen van een extra toegangsweg over de campus is neergelegd in een besluit van de gemeenteraad van Wageningen.” En de WUR heeft toegezegd “mee te werken aan het realiseren van een tracé over Wageningen Campus”.  Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben deze noodzaak onderstreept door een inpassingsbesluit te nemen.

“Het nu door de provincie geregisseerde proces kent een aantal momenten van inspraak. Wageningen University & Research heeft geen behoefte om buiten het nu in gang gezette proces actie te ondernemen.”

Begin september stuurde WGoW de Open Brief naar Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van de WUR. Helaas werd  het antwoord van 14 september pas op 11 oktober  verstuurd. Toch geven we hieronder graag de volledige tekst. Je kunt de brief ook in pdf downloaden via deze link.

RvB Wur aan WGoW