Wageningen Goed op Weg (WGoW) april 2019

Wat zijn de bereikbaarheidsproblemen van Wageningen?

Het verkeer in Wageningen ondervindt verschillende knelpunten tijdens de ochtend- en avondspits: bereikbaarheidsproblemen:

 • de doorstroming van en naar de Campus op de Mansholtlaan en Nijenoordallee,

 • druk fietsverkeer naar de onderwijsinstellingen

 • niet optimaal OV van Ede en Arnhem naar de Campus

 • sluipverkeer tussen de A50 en de A12.

Ook de oprit naar de A12 veroorzaakt filevorming. Volgens prognoses zal, bij onveranderd beleid, het autoverkeer in de toekomst toenemen. Dit geldt ook voor het sluipverkeer te meer wanneer een kilometerheffing voor vrachtverkeer wordt ingevoerd op A12 en A50.

Aan welke oplossingen wordt gewerkt?

De belangrijkste oplossingsrichting tot nu doe is een Campusroute waartoe de provincie met een PIP heeft besloten, op basis van verkeersprognoses uit 2012. Uit autotellingen in 2018 en herijking van het verkeersmodel is de verwachting voor de groei naar beneden bijgesteld. De provincie heeft ook daarom eind 2018 besloten de verbetering van de Bestaande Route in de besluitvorming mee te nemen. Voorjaar 2019 wordt de m.e.r. opgesteld. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in 2023 klaar zullen zijn. Daarvoor is nog besluitvorming nodig.

Daarnaast werkt het bedrijfsleven aan mobiliteitsmanagement. Dit gebeurt op basis van een mobiliteitsconvenant FoodValley onder leiding van de gemeente Wageningen, dat in juni ondertekend zal worden.

Gaat de Campusroute de bereikbaarheidsproblemen oplossen?

Dat verwacht WGoW niet. In het hele land hebben we lang bereikbaarheidsproblemen op proberen te lossen met meer asfalt. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat dat maar een tijdelijk effect heeft en at na een periode van verlichting juist auto’s aantrekt. Voor Wageningen betekent dat: meer autoverkeer van forenzen en sluipverkeer. (Zie bijv. RLI advies van B naar Anders ). Verder biedt de route geen verlichting voor het fietsverkeer en voor andere knelpunten.

Zijn er nadelen aan een Campusroute?

De campusroute heeft nadelige gevolgen voor milieu, klimaat, natuur, leefbaarheid en cultuurhistorie. Het traject gaat door het Dassenbos (een oud en waardevol stuk bos), door het leefgebied van o.a. zeldzame patrijzen, vlak langs zorgboerderij de Hoge Born, waar kwetsbare mensen uit heel Nederland een plekje vinden, door een waardevol open landschap en stiltegebied (Binnenveld), en langs de huizen van de wijk Noordwest, wat ten koste van de leefbaarheid daar gaat..

Hoe duur is de campusroute en zijn alternatieve routes goedkoper?

De kosten van de campusroute worden geraamd op 14 miljoen euro, maar wij verwachten dat deze kosten veel hoger zullen uitvallen. De schade aan bijvoorbeeld het landschap, de natuur en de leefomgeving zal veel groter zijn en is niet meegenomen in de kosten. Daarnaast zijn er nog aanvullende maatregelen nodig voor een goed bereikbaar Wageningen (zie ook de Draagvlakvariant)

Wij verwachten dat een verbetering van de bestaande route € 14 tot 20 miljoen zal kosten. Het voordeel is dat dan niet natuur en landschap hoeven te worden aangetast.

Zijn er alternatieven voor een Campusroute?

WGoW verwacht dat aanpassingen aan de bestaande route de bereikbaarheid van Wageningen voldoende zullen verbeteren. Hoe dit zou kunnen heeft zij beschreven in de Draagvlakvariant (2018). In grote lijnen komt het erop neer de fietsverbindingen te verbeteren, de Campus op meerdere manieren toegankelijk te maken, verschillende kruisingen op Mansholtlaan, Nijenoordallee veiliger en sneller te maken, zonder dat er van verbreding van de Nijenoordallee sprake is.

Moeten we er niet voor zorgen dat er veel minder autoverkeer komt?

Wil je de bereikbaarheid van Wageningen echt goed oplossen dan zal het noodzakelijk zijn het autoverkeer terug te brengen. Ook voor het verminderen van de CO2-uitstoot is dit onontkoombaar. Dat gaat echter niet vanzelf. Wil je mensen op de fiets, in het OV en aan het autodelen krijgen dat is daar een brede aanpak voor nodig die waarbij markt, overheid, wetenschap en bevolking samenwerken aan dit gemeenschappelijk doel. Voor Heijendaal, de Nijmeegse campus, heeft een dergelijke aanpak veel opgeleverd. Voor Wageningen staan wij ook zo’n benadering voor en wij lobbyen momenteel dat er naast het huidige convenant op korte termijn een coördinator komt die dat in Wageningen voor elkaar gaat krijgen.

Zijn er goede voorbeelden in het land waar we van kunnen leren?

Ja, in Nijmegen, op de universiteitscampus Heijendaal. Hier is het autogerbruik door allerlei slimme maatregelen en een brede samenwerking tussen alle betrokken partijen gehalveerd, (van 40 naar 20 %). Kenmerken voor dit traject is dat er een nauwe samenwerking is met OV aanbieders, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Studenten hebben uitvoerig onderzoek gedaan met beschikbare data, zodat er reizigersprofielen zijn opgesteld: wie reist hoe laat, met wel vervoermiddel, komt waar vandaan en in hoeverre is men bereid de auto thuis te laten staan? Door slimme maatregelen is de verkeersdruk rond de campus afgenomen, zonder extra afsalt aan te leggen. Ook rond de campussen in Utrecht en Enschede zijn interessante ontwikkelingen gaande.

WGoW staat een integrale benadering voor, wat betekent dat?

Verbetering voor alle vervoersmodaliteiten fietsen, OV, en autoverkeer, waarbij OV en fiets als meest duurzame voorop staan.

In samenspraak met alle betrokken partijen: bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, belangengroepen.

Waarbij afgestemd wordt met alle sectoren: leefomgeving, cultuur, klimaat, ruimtelijke ordening, milieu, natuur en gezondheid.

Zijn alle burgers het eens met Wageningen Goed op Weg?

Gezien het aantal ondertekeningen van de petitie (4250 tot nu) zijn veel burgers het eens. Deze kan trouwens nog altijd ondertekend worden. Bewoners uit de Rog- en Tarthorst hebben last van het verkeer op de Nijenoordallee en hopen dat met de Campusroute de rondweg wordt ontlast. Door met slimme maatregelen het autogebruik te beperken en bijvoorbeeld een westelijke ingang voor de campus te maken vermindert het autoverkeer op de Nijenoordallee. Een verhoogde geluidswal vermindert het lawaai. Wij nodigen iedereen die een bijdrage heeft voor betere bereikbaarheid, andere knelpunten of betere oplossingen weet deze met ons te delen.

Wat zou ee­n wenselijke voortgang van het traject zijn?

 • Samenwerken, zorgen voor door alle partijen gedragen oplossingen, resultaat gericht, net als in Nijmegen met een onafhankelijke coördinator.
 • Op korte termijn: no-regret maatregelen nemen, zoals aanpak kruispunt Droevendaalsesteeg en verbeteren fietsroutes (zie de Draagvlakvariant)
 • Verbeteren van de geluidswal langs Rog- en Tarthorst )
 • Verbetering OV Arnhem- en Ede- Campus
 • Parkeerbeleid invoeren op campus, samen met mobiliteitsmanagement gericht op het verminderen van het autogebruik en stimluren van de alternatieven.
 • Spreiden en verbeteren fietsoversteken Nijenoord Allee en verbeteren fietsroutes en fietsoversteken in het gebied rond en op de campus.
 • Verbetering kruispunten (Nijenoord Allee – Rooseveltweg en Nijenoord Allee – Bornsesteeg)
 • Beperken sluipverkeer tussen A12 en A50 via Diedenweg
 • Zuid Westelijke (veilige) inprikker voor bestemmingsverkeer Campus