stop hand mileueffectrapportage

Commissie mer: provincie Gelderland, dit moet beter!

Sluit alternatieven buiten het zoekgebied niet uit en neem busbaan en verkeersonderzoek 2018 mee

De commissie m.e.r. (milieueffectrapportage) bracht op 31 mei 2018 haar advies aan de provincie uit. We halen er een aantal opvallende aspecten uit:

  • Waar bestaan de problemen precies uit en hoe groot zijn ze. “Nu is nog niet duidelijk of het alleen om doorstroming gaat of dat tevens het verbeteren van de oversteekbaarheid, veiligheid, en barrièrewerking een probleem vormen en daarmee ook de doelstelling van het project zijn.” (2.1 probleemstelling en doel). Licht alles toe met “kwantitatieve gegevens” (cijfers).
  • “Ga daarbij uit van de meest recente gegevens, zoals een nieuw verkeersonderzoek uit 2018.” (3.1 referentie)
  • “Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben volgens de NRD in 2017 na overleg met de gemeente besloten alleen varianten binnen het zoekgebied te beschouwen. Daarmee zijn echter alternatieven die geheel of ten dele buiten het zoekgebied liggen naar de mening van de Commissie thans niet zonder meer uit te sluiten.” (3.2 alternatieven)
  • “De afweging in de NRD maakt niet duidelijk hoe negatieve scores opwegen tegen positieve scores op andere aspecten.” (lees: maak duidelijk hoe geld en leefomgeving gewogen worden, wat is het belangrijkste) (3.2 alternatieven)
  • Neem ook de recente ontwikkelingen mee, zoals de busbaan in 2015. (3.2 alternatieven)
  • De Ladder van Verdaas is onvoldoende toegepast. Er zijn ook alternatieven buiten het zoekgebied mogelijk. (3.2 alternatieven)
  • Door aanleg van de Campusroute is het mogelijk dat er meer sluipverkeer van de A12 en A50 op de Mansholtlaan komt. Dit moet worden meegenomen. (4.2 verkeer)
  • Wat is het effect van de Campusroute op bijvoorbeeld het kruispunt van de Nijenoordallee/Rooseveltweg. (4.2 verkeer)
  • Geef aandacht aan de effecten op de luchtkwaliteit voor langzaam verkeer, dus fietsers en voetgangers. (4.4 lucht)
  • Benoem de zorgboerderij als een geluidsgevoelige bestemming. (4.5 geluid)

Geef beter aan waarom alternatieven zijn afgevallen

In het persbericht staat:”De Commissie adviseert om in het op te stellen rapport de doelstelling van het project helder te omschrijven en aan te geven waaraan moet zijn voldaan om van een geslaagd project te spreken. Gaat het alleen om de verbetering van de doorstroming van het verkeer of bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid en veiligheid? Eerder zijn al alternatieven voor de weg afgevallen, zoals het verbeteren van bestaande infrastructuur. Om de uiteindelijke keuze goed te kunnen onderbouwen, adviseert de Commissie om in het rapport beter aan te geven waarom alternatieven zijn afgevallen.”

lees het hele document op de site van de commissie m.e.r. of in dit document (pdf)