Welke beloftes zijn aan bedrijven gedaan?

Naar aanleiding van uitspraken van Commissaris van de Koning van Gelderland de heer Cornielje, tijdens zijn aanwezigheid bij een bijzondere raadsvergadering van de Gemeente Wageningen op 15 februari 2018, zijn er door de statenfracties van GroenLinks, SP en Partij van de Dieren vragen gesteld. Deze vragen zijn nu beantwoord.

We citeren uit de gestelde vragen: “Aanleiding voor deze vragen zijn de uitspraken van Commissaris van de Koning de heer Cornielje tijdens een bijzondere raadsvergadering in Wageningen op 15 februari jongstleden. Hij gaf daarin aan dat het besluit van GS om over te gaan tot een inpassingsplanprocedure mede was ingegeven door beloftes op het vlak van de bereikbaarheid die provincie en gemeente hebben gedaan aan organisaties die overwogen zich op de campus te vestigen zoals Unilever, Friesland Campina en TNO. Echter, de gemeente heeft al aangegeven geen beloftes te hebben gedaan”.

Het antwoord kwam op 29 mei, een dag voor de vergadering van Provinciale Staten. Een beetje teleurgesteld lazen we een algemeen verhaal, waarin staat “dat er intenties zijn uitgesproken over een goede bereikbaarheid in algemene zin.” Dat de urgentie breed wordt gevoeld.  En: “De mogelijke komst van Unilever is voor de provincie een aansporing om tot besluitvorming te komen.”

Wij zijn bij de bijzondere vergadering geweest op 15 februari, en de uitspraken werden veel steviger gedaan dan dat ze nu zijn beantwoord. Geen woord over FrieslandCampina en TNO in de beantwoording, terwijl die twee namen, samen met die van Unilever, duidelijk door de heer Cornielje werden genoemd, als bedrijven die verzocht hebben om de weg die nu in de plannen wordt genoemd, de Campusroute.

De beantwoording van de vragen geeft geen helderheid. Het geeft het gevoel dat er met de schriftelijke beantwoording iets dat openlijk is gezegd door een hooggeplaatste functionaris nu wordt geminimaliseerd tot een algemene opmerking. Zodat het niet in de openbare stukken wordt opgetekend als een harde uitspraak.

Het lijkt erop dat de enigen die nog uitsluitsel kunnen geven over de gemaakte afspraken, de drie bedrijven zijn: TNO, Unilever en FrieslandCampina. Wij gaan proberen verder uit te zoeken welke beloftes aan hen zijn gedaan, en of het inpassingsplan van de Provincie Gelderland moedwillig is gedaan, om de Gemeente Wageningen buiten spel te zetten en de regie over hun eigen stad weg te nemen.