Provincie verheldert projectdoelstelling Campusroute

Met bovenstaande kop opent de provincie Gelderland de vierde Nieuwsbrief die op 3 oktober verzonden is. Hij staat nog niet in het overzicht van de nieuwsbrieven op de site van de provincie, maar via deze link kun je hem wel al lezen.

Dagblad de Gelderlander publiceerde de dag erna het artikel Provincie meet of Campusroute de oplossing is voor Wageningen.

Doelstelling en meetbaarheid

De Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage) adviseerde eerder dit jaar om de doelstelling van het project duidelijker te omschrijven én aan te geven wanneer er sprake is van een geslaagd project. In de Nieuwsbrief staat een link naar de uitgebreide notitie doelstelling en criteria. Daarin omschrijft de provincie Gelderland de doelstelling nu als volgt:

“Het realiseren van een goede bereikbaarheid om het vestigingsklimaat van FoodValley te verbeteren en de potentie van Wageningen, met in het bijzonder de Wageningen Campus – universiteit, research, bedrijven –, te benutten en te vergroten.”

De provincie meet de bereikbaarheid af aan vier thema’s, die al eerder genoemd zijn: doorstroming van het verkeer, robuustheid, fietsoversteekbaarheid en verkeersveiligheid. In de toelichting worden deze uitgewerkt.

Tijdpad

Hoewel de provincie eerder aangaf eind oktober met de ontwerpateliers te starten, wordt nu gewacht op het geactualiseerde verkeersmodel. Dit komt waarschijnlijk eind oktober 2018. De eerdere ’trechtering’ wordt nog eens bekeken en daarna starten de ontwerpateliers. Citaat uit de Nieuwsbrief: ‘Eind 2018 is bekend welke wegtracés in het m.e.r. onderzoek worden betrokken. Te zijner tijd zullen Gedeputeerde Staten dit met een formeel besluit bevestigen’.  Over dit ontwerp-inpassingsplan kan dan een zienswijze worden ingediend. In de planning van de provincie op de site staat het nog niet, maar uit e-mailcontact met het provincieloket blijkt dat dit naar verwachting medio 2019 is.