Op 5 november biedt de Stichting ‘Wageningen Goed op Weg’ (WGoW) de provincie Gelderland in het kader van ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ een herziene en geactualiseerde ‘Draagvlakvariant’ aan tijdens de klankbordgroep. Het is een actualisatie van de bestaande Draagvlakvariant.

WGoW wil dat de bereikbaarheid van Wageningen wordt verbeterd op een manier die innovatief en duurzaam is en die een goede balans laat zien tussen belangen van bewoners, ondernemers, natuur en ecologie en zo op een breed draagvlak kan rekenen. De door de provincie gewenste Campusroute biedt dat allemaal niet; de aanleg van nieuw asfalt dient vooral het ondernemersbelang inclusief dat van de WUR en levert ernstige schade op voor de kwaliteit van wonen, leven, natuur en milieu in Wageningen.

Onlangs heeft de Commissie m.e.r. in het kader van de procedure voor een provinciaal inpassingsplan nog zeer kritisch gereageerd op de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) van de provincie en deze op constructieve wijze geadviseerd haar huiswerk over te doen. Desondanks focust Gedeputeerde Staten nog steeds op een Campusroute en lijkt het advies van de commissie vooral op te vatten als een oproep om het besluit beter uit te leggen, niet een oproep om een zorgvuldiger besluit te nemen.

WGoW wil met haar vernieuwde Draagvlakvariant laten zien dat het wel degelijk anders en beter kan. Zij vraagt aan de provincie in de komende ontwerpateliers niet alleen de campusroute, maar ook de geactualiseerde Draagvlakvariant en de eerder ontwikkelde varianten te betrekken. Alleen dan is er volgens WGoW kans dat Wageningen goed op weg blijft!

Bekijk de herziene en geactualiseerde draagvlakvariant.