Op 1 november liep het restaurant van Gebouw Orion op de Campus van de WUR vol voor de studiemiddag ‘Slimme mobiliteit zet Food Valley op voorsprong’, georganiseerd door Platform Duurzaam Wageningen en Wageningen Goed op Weg. Inzet: met een brede blik kijken naar mogelijkheden om mobiliteit op een goede manier in te zetten en aan te bieden. Niet alleen voor Wageningen, maar veel breder, voor de regio Food Valley. Daarbij is de wens duurzaamheid, optimale mobiliteit en economische belangen een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van toekomstige plannen én de leefbaarheid van het gebied te bewaren.

Nijmeegse oplossing

Mobiliteit is overal sterk in beweging. Steeds meer mogelijkheden en alternatieven worden aangeboden en mobiliteitsstromen zijn – middels onder andere apps – beter zichtbaar en kunnen daarmee beter benut worden. Een mooi voorbeeld daarvan werd aangedragen door Carlo Buise, coördinator mobiliteit van de Radboud Universiteit Nijmegen, die op basis van ‘Big Data’ de vervoersstromen van studenten, medewerkers en bezoekers naar de drie opleidingsinstellingen (HAN, ROC en Universiteit) in kaart hebben gebracht. Dagelijks moeten daar 50.000 studenten, 17.000 medewerkers en 5.000 bezoekers hun weg naar die instellingen vinden. Daarbij is er een piek in de ochtend. Bussen zijn dan overvol en niet meer beschikbaar. Met alle verzamelde data en rekenmodellen zijn zij in staat geweest de piekbelasting in het openbaar vervoer in de ochtend terug te brengen naar een beheersbaar niveau. De oplossing bleek eenvoudig: de ene onderwijsinstelling begint een kwartiertje eerder, de andere een kwartiertje later, de derde blijft gelijk en ineens zijn de stromen beter verdeeld.

Behoefte aan mobiliteit groeit

Onze behoefte aan mobiliteit groeit, zo vertelde Arnoud Neidig, hoofd adviesgroep Verkeer en Vervoer van Arcadis. Tegelijkertijd hechten we ook steeds meer waarde aan de kwaliteit van de ruimte. Daar worden maatregelen voor genomen, zoals bijvoorbeeld het instellen van milieuzones. Een andere oplossing is om anders te gaan reizen. Arcadis heeft daarvoor een proef opgezet op de Zuidas in Amsterdam, waar Arcadis zelf ook kantoor houdt. Met MaaS (Mobility as a Service) hebben zij de forensen in 12 kantoren uitgedaagd een maand lang hun leaseauto te laten staan en hun sleutels om te ruilen voor een Zuidaspas. Deze pas geeft toegang tot allerlei alternatieve vormen van mobiliteit. Zo konden deelnemers de mogelijkheden ontdekken die deze alternatieven te bieden hebben. Reizen op maat en passend bij het moment. Een mooie manier om de standaard wijze van reizen (veelal per auto) aan te passen en zo een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Nieuwe mobiliteit: Comfortabel en duurzaam

Nieuwe mobiliteit betekent ook het inzetten van andere manieren van vervoer. Zo is de laatste jaren de e-bike sterk in opkomst, en worden afstanden iets verder van huis ineens op een comfortabele manier bereikbaar.

Paneldicussie

Onder leiding van Jelle de Gruyter vond aan het einde van de middag de paneldiscussie plaats. Dit leverde waardevolle inzichten op. Het feit dat er gesproken werd over mobiliteit in de regio Food Valley werd genoemd als positief punt, omdat zo mobiliteit in een groter kader bezien kan worden. Samenwerking met verschillende partijen en het inzetten van de verschillende soorten vervoersmiddelen, al naar gelang de behoefte van dat moment werd door de panelleden gezien als een basisvoorwaarde voor een gezamenlijke aanpak van mobiliteitsplannen in de regio Food Valley. Het beter benutten van bestaande infrastructuur en van de data die beschikbaar was een punt waar alle panelleden het over eens waren. Ook wilde men graag zien dat de kennis die bij de WUR aanwezig is ingezet wordt bij het nadenken over toekomstige innovatieve mobiliteitsoplossingen in de regio, dat de duurzaamheids- en mobiliteitsladders beter worden gevolgd bij het zoeken naar oplossingen voor mobiliteit en dat de burgers meer in het voorstadium van het denkproces moeten worden betrokken bij het proces.

Het Platform Duurzaam Wageningen en Wageningen Goed op Weg hopen met het organiseren van deze studiemiddag een aanzet te hebben gegeven voor een breder overleg over hoe inzet van slimme mobiliteit in de toekomst de regio Food Valley bereikbaar en leefbaar kan houden en Food Valley een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten blijven voor bedrijven, instellingen en bewoners.