Persbericht

Wageningen Goed op Weg (WGoW) roept provincie op om samen te werken aan bereikbaarheid!

In een brief aan Provinciale Staten (PS) vraagt WGoW om aanpassing van de onlangs door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde criteria en doelstellingen van het project Beter Bereikbaar Wageningen. WGoW:

  • heeft kritiek op de eenzijdige focus van GS en PS op de bereikbaarheid per auto en roept op om nu te kiezen voor een integrale aanpak van de bereikbaarheid, waarvan ook fiets, OV en mobiliteitsmanagement deel uitmaken;
  • vraagt om ook doelstellingen en criteria ten bate van leefbaarheid, natuur en landschap op te nemen;
  • vraagt om ontwerpateliers te organiseren waarin ook naar de bestaande structuur wordt gekeken;
  • vraagt om samen met de gemeente en belanghebbenden te gaan voor een integrale en duurzame kwaliteitsoplossing en daarin – indien nodig – ook extra te investeren.

Ontbrekende en foutieve criteria

De eenzijdige focus blijkt uit het ontbreken van essentiële criteria dan wel de foutieve toepassing van criteria die wél zijn opgenomen. Gewezen wordt op zaken als:

Reistijdfactor: de reistijdfactor (de verhouding tussen reistijd binnen en buiten de spits) van 1,5 is voor dit traject veel te streng. Gevraagd wordt om de landelijk gehanteerde reistijdfactor van 2,0 voor niet-snelwegen en stedelijke randwegen aan te houden.

Groeiscenario: GS gaan uit van een hoog groeiscenario van 1 % per jaar tot 2030 en doen er zelfs nog een schepje bovenop met 10 % groei tot 2040. Het autoverkeer is – in tegenstelling tot wat de provincie aannam – de afgelopen jaren echter gelijk gebleven en de prognoses wijzen uit dat na 2030 nog nauwelijks sprake zal zijn van groei. De provinciale ambities streven overigens ook een CO2 reductie van 55 % na in 2030.

Fiets: De fiets komt er in de criteria bekaaid van af. Gevraagd wordt om de fietsbereikbaarheid van Wageningen en de diverse bestemmingen (bv. Campus en Business Science Park) met prioriteit onderdeel van dit project te laten zijn, inclusief de criteria waaraan deze fietsverbindingen moeten voldoen.

Mobiliteitsmanagement: een ambitieuze inspanning op het gebied van mobiliteitsmanagement bij bedrijven en universiteit kan een veel hogere reductie van het autoverkeer opleveren dan de 3 à 5 %, waar de provincie van uitgaat. Voorgesteld wordt om het mobiliteitsbeleid van de campus van Nijmegen te volgen als gevolg waarvan het autogebruik door werknemers is gedaald van 40 % in 2003 naar 20 % nu. Bij de WUR stijgt het autogebruik de laatste jaren juist en zit nu op 40 %.

Ontwerpateliers

WGoW diende eind 2018 een plan in met voorstellen voor het verbeteren van de bestaande infrastructuur en bereikbaarheid. WGoW is blij dat een alternatief over de bestaande infrastructuur nu in de MER wordt meegenomen. Niet begrepen wordt echter dat daar geen ontwerpateliers voor plaatsvinden. De ontwerpateliers die tot nu toe zijn gehouden mochten immers alleen gaan over een nieuwe weg en niet over de bestaande infrastructuur. Ook tijdens de recente klankbordgroep werden hier veel vraagtekens bij gezet. Die ontwerpateliers over de bestaande infrastructuur dienen aldus WGoW vóór de MER plaatsvinden.

Contact

Voor vragen over de inhoud van dit persbericht: Peter Spitteler, mail of telefoon 0651810602

De volledige brief is na te lezen op www.wageningengoedopweg.nl.