Milieueffectrapportage

Het milieueffectrapport met daarin de effecten van de Bestaande Route en de Campusroute (6 varianten) is klaar. Het college van Gedeputeerde Staten gaf dit rapport op 21 april 2020 vrij. Daarmee start het adviestraject waarbij verschillende partijen aan het college hun voorkeursvariant kenbaar kunnen maken.

Milieueffectrapport

In de milieueffectrapportage hebben we naar 2 oplossingen gekeken om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten, namelijk:

  • Uitbreiden van de wegen Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Deze oplossing noemen we ‘Alternatief Bestaande Route’, kortweg ABR.
  • Aanleg van een nieuwe weg langs Wageningen Campus. Hiervoor zijn 6 varianten bedacht. Deze oplossing noemen we de Campusroute.

Het milieueffectrapport maakt duidelijk in hoeverre met de ABR en de 6 varianten van de Campusroute de doelen bereikt worden om de bereikbaarheid van Wageningen te vergroten. Ook wordt duidelijk wat de effecten van het ABR en de 6 varianten van de Campusroute op het milieu en de omgeving zijn.

Leeswijzer documenten

Het milieueffectrapport (MER), inclusief bijlagen, bestaat uit ruim 1000 pagina’s. We hebben daarom ook een samenvatting gemaakt. En tevens de hoofdlijnen van het project uiteengezet. Hierin leest u ook wat de verwachte kosten van de oplossingen zijn. Leestip: We raden u aan om in onderstaande volgorde de documenten door te nemen, omdat de informatie van breed naar gedetailleerd gaat:

Vragen over het MER? Stel ze hier!

Omdat het helaas niet mogelijk is om een fysieke inloopbijeenkomst te organiseren om uw technisch inhoudelijke vragen te beantwoorden, doen we dit via een digitaal formulier. Heeft u na het lezen van  bovenstaande documenten technisch inhoudelijke vragen dan kunt u die tot en met 5 mei 2020 digitaal aan ons stellen. Uiterlijk donderdag 28 mei 2020 staan de antwoorden op onze website. Omdat vaak meerdere mensen ongeveer dezelfde vragen stellen, bundelen we de vragen en geven daarop antwoord. Daarom ziet u niet letterlijk uw vraag terug bij de beantwoording van vragen op onze website. We houden daarbij uiteraard rekening met de AVG-richtlijnen (privacy regelgeving).

Advies voorkeursvariant

Tot en met 17 juli 2020 kunnen organisaties en partijen het college van Gedeputeerde Staten adviseren over hun voorkeursvariant. Wij vragen daarvoor advies aan:

  • De individuele partijen uit de klankbordgroepOpen this document with ReadSpeaker docReader.
  • Begin juni 2020 organiseren wij een onlinebijeenkomst voor de leden van de klankbordgroep, om de hoofdlijnen van het MER en de voortgang van het proces te bespreken. Daarna hebben de klankbordgroeppartijen de gelegenheid om in gesprek te gaan met hun achterban. Andere belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de vertegenwoordiging in de klankbordgroep hun advies meegeven.
  • Commissie voor de milieueffectrapportage: deze onafhankelijke commissie toetst de kwaliteit en de volledigheid van het Milieueffectrapport. Hierdoor borgen we een voldoende betrouwbare basis om te komen tot zorgvuldige besluitvorming.
  • Gemeente Wageningen, gemeente Ede, de Veiligheidsregio (waaronder GGD) en Waterschap Vallei en Veluwe.

Vervolgstappen

Na de zomer van 2020 neemt het college van Gedeputeerde Staten een besluit over een voorkeursvariant. Hiervoor kijkt het college naar de milieueffecten, de mate waarin het bereikbaarheidsprobleem wordt opgelost, de kosten en de adviezen van betrokken partijen.

Op basis van het besluit van het college werken we daarna de voorkeursvariant samen met belangstellenden uit. Naar verwachting bouwen we deze route in 2023.