En nu door!

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, oktober 2020

En opeens was het er dan
Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om geen nieuwe weg aan te leggen maar om te investeren in de verbetering van de bestaande infrastructuur om zo de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Bijna niet te geloven dat er eindelijk een knoop is doorgehakt na ruim acht jaar discussie. Daarvoor alle complimenten aan GS! We waren hier als gemeenschap ook echt een keer aan toe. Getuige de zeer grote raadsmeerderheid die voor dit besluit heeft gepleit, kan de gekozen oplossing op een groot draagvlak in onze samenleving rekenen. Ook wij zijn blij met dit besluit waarin we veel elementen herkennen die wij in de afgelopen jaren hebben aangedragen. Elke meerderheid kent echter ook een minderheid en we realiseren ons dat het besluit voor sommigen een teleurstelling betekent omdat zij op een andere uitkomst hadden gehoopt. We hopen echter toch samen met iedereen de schouders te zetten onder het vervolg.

Want we zijn er nog niet.

Van papieren besluit naar schop in de grond
Onze inzet tijdens het hele traject is voortdurend gericht geweest op drie einddoelen: het behoud van de kwaliteiten van natuur en leefomgeving door geen extra weg door het Binnenveld aan te leggen, het oplossen van de verkeersoverlast die door met name de mensen in de Roghorst en Tarthorst wordt ervaren en het verbeteren van de infrastructuur voor auto, fietsers, voetgangers en OV. Een integrale aanpak kortom. Nu het besluit is genomen om geen campusroute aan te leggen, kunnen we door naar de volgende fase waarin we onze volle aandacht kunnen richten op de twee andere hoofddoelen. De provincie heeft aangekondigd in ontwerpateliers samen met inwoners de gekozen variant ABR (Alternatief Bestaande Route) verder uit te willen werken. Dat juichen we toe, want als inwoners zijn wij bij uitstek de mensen die inzichten kunnen verschaffen die gestoeld zijn op praktische ervaringen. Het zal lastig zijn om hieraan in coronatijd in praktische zin invulling te geven maar samen moet het ons lukken.

Ons huiswerk
Wij zien nu concreet twaalf punten waaraan we willen werken. Niet al deze punten vallen onder dit project maar ze zijn daarmee wel verbonden omdat ze kunnen bijdragen aan de oplossingen.

Een paar van de grootste (ontwerp)opgaven waar we mee aan slag moeten:

  • De autotunnel op de Nijenoord Allee bij de Bornsesteeg /Churchillweg waartoe is besloten.
  • Het verminderen van de geluidsbelasting voor de Horsten en Weides.
  • Het transformeren van de nu als onveilig ervaren ontsluiting van de busbaan op de campus naar een veilige westelijke ontsluiting voor het autobestemmingsverkeer voor de campus.
  • De spreiding van fietsverkeer zodat de Tarthorst minder fietsproblemen ervaart.
  • Goede en brede infrastructuur voor fietsers en voetgangers langs bestaande wegen.
  • Het zo mogelijk behouden van de huidige bomenrij en oude boerderij nu is besloten om de Mansholtlaan vanaf het Gesprek tot aan de Droevendaalsesteeg te verdubbelen.
  • Het verminderen van het sluipverkeer dat over de Diedenweg gaat.
  • Het uitwerken van het mobiliteitsconvenant dat is afgesloten.

De provincie heeft 32 tot 38 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van alle plannen. Ook de gemeente heeft 4,25 miljoen euro gereserveerd voor die onderdelen die niet op het provinciale bordje liggen. Dat is veel geld. Wij zullen ons maximaal inzetten om ervoor te zorgen dat dit gemeenschapsgeld zo doelmatig wordt gebruikt ten bate van zoveel mogelijk Wageningers. Iedereen die hieraan een bijdrage wil leveren, is van harte welkom om zijn/haar ideeën met ons te delen via bestuur@wageningengoedopweg.nl .

Via deze maandelijkse column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/