Wageningen samen verder

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, mei 2020

 

In onze laatste column stonden we letterlijk en figuurlijk stil bij een samenleving waarin opeens alles anders was. We spraken de wens uit dat het u vooral goed gaat en die wens geldt uiteraard nog onverkort!

In de tussentijd is de anderhalvemetersamenleving piepend en krakend op gang gekomen en gaat het ook weer over andere zaken dan corona. Dat geldt ook voor het project Beter Bereikbaar Wageningen. Zo verscheen in april de lang verwachte (en uitgestelde) milieueffectrapportage (MER). We praten u even bij.

 

Uitkomsten milieueffectrapportage (MER)

Onderzocht zijn de zes varianten die de provincie had getekend voor de aanleg van een nieuwe Campusroute en daarnaast (na lang aandringen van WGoW) het zogeheten Alternatief Bestaande Route (ABR), de verbetering van de huidige infrastructuur. De uitkomst is dat drie varianten van een nieuwe weg én de ABR als verkeersveilig worden aangemerkt en vergelijkbare uitkomsten vertonen ten aanzien van de doorstroming van het verkeer, het criterium waar dit project in de eerste plaats om begonnen is. Groot verschil is echter dat het ABR aanzienlijk beter scoort op natuur en landschap. Op grond daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week de voorkeur uitgesproken voor het ABR. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de maatregelen ook moeten leiden tot een verbetering van de verkeerssituatie op en langs de Nijenoordallee en (daarmee) de woonsituatie van de mensen in de Roghorst en Tarthorst. Hiervoor heeft de gemeente budget gereserveerd.

Vragen over de MER

We hebben het lijvige MER-rapport met een groep deskundige inwoners uitvoerig bestudeerd en dat heeft geresulteerd in behoorlijk wat vragen die we aan de provincie hebben gesteld over het rapport. Denk aan:

  • doorstroming: waarom wordt een strengere reistijdfactor (1,5) gehanteerd dan gebruikelijk is voor provinciale wegen rond steden (2.0)?

  • verkeersgroei: hoe realistisch is de aanname van nog eens 10% groei autoverkeer na 2030, zeker na corona?

  • fietsoversteekbaarheid: klopt het wel dat er geen fietsproblemen bij de Campusroutes te verwachten zijn?

  • veiligheid: leiden de Campusroutes niet tot meer kruisingen en onveilige oversteken bij Plassteeg- Kielekampsteeg en Mondriaanlaan? En waarom zou de busbaan niet bruikbaar zijn als route bij calamiteiten?

  • natuur: waarom zijn bij de Campusroutes het biodiversiteits- en ecosysteemverlies van het Dassenbos niet meegewogen bij de criteria voor ‘natuur’ en worden de gevolgen van stikstofdispositie niet onderzocht?

  • sociaal: waarom zijn de gevolgen voor sociale veiligheid, ontspanningsmogelijkheden (wandelen, fietsen, sporten) en barrièrewerking van de Campusroutes niet onderzocht?

Op onze website kunt u het hele document met daarin alle vragen lezen, zie https://bit.ly/3efaVjO.

De provincie heeft gezegd nu eerst goed te willen luisteren naar de Wageningse gemeenschap. Wij zullen onze inbreng leveren bij de gemeenteraad in juni en vóór 17 juli bij de provincie. Daarna zullen Gedeputeerde Staten (naar verwachting na de zomer) een definitief besluit nemen over de variant die verder zal worden uitgewerkt.

 

Samen verder

Wij zullen met onze inbreng het college ondersteunen in de gekozen voorkeur voor het ABR. Juist in deze tijd is het niet verantwoord een extra asfaltweg aan te leggen. Een weg die zoveel schade veroorzaakt voor onze leefomgeving, terwijl het MER-rapport laat zien dat een betere bereikbaarheid ook heel goed anders én beter kan worden gerealiseerd, voor mens, dier en milieu. We zullen college, raad en provincie oproepen om te investeren in het verbeteren van de al bestaande infrastructuur waaronder nadrukkelijk ook de situatie rondom de Nijenoordallee voor de aanwonenden wordt begrepen. Samen de schouders eronder nu, samen verder.

 

Via deze maandelijkse column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/