Have a break!
Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, juli-augustus 2020

Na een voorjaar waarin alles tegelijk bewoog én stilstond werd het dan zomer. Een prachtige zomer. Eerst was daar die mooie zonnige junimaand waarin bovendien steeds betere berichten gemeld konden worden over het coronavirus. Gelukkig! Nederland opende zich langzaam aan weer, letterlijk en figuurlijk. Daarna volgde een wat minder mooie julimaand in meteorologisch opzicht. Voor het project Beter Bereikbaar Wageningen scheen in juli desondanks een mooi, helder zonnetje. Hoe dat zit? We nemen u even mee.


Ons advies: kijk integraal, verbeter de bestaande route en los stapsgewijs alle knelpunten op.
U weet het misschien nog: allerlei organisaties waren – net als wij – door de provincie gevraagd om een advies te geven over het te nemen besluit: het verbeteren van de bestaande wegen of toch de aanleg van een Campusroute door het Binnenveld?
Ons advies: ga stapsgewijs voor de verbetering van de bestaande wegen en kies niet voor meer asfalt door het Binnenveld en de aantasting van een bijzondere leefomgeving voor mens en dier. Maar ook: kijk integraal naar onze stad en niet alleen naar de autobereikbaarheid en pak méér verkeersknelpunten aan. Kijk naar de mogelijkheden om OV en fietsverkeer beter te benutten. Bijvoorbeeld door de fietsoversteekplaatsen op de Mansholtlaan en Nijenoordallee te verbeteren en fietsverkeer meer te spreiden. Maak ook een betere geluidswering langs de Nijenoordallee om de overlast van die weg effectief tegen te gaan voor de inwoners van de Horsten en Weides. Deze en veel andere suggesties kunt u lezen in ons advies dat op de website staat: https://wageningengoedopweg.nl/advies-wgow-aan-provincie/
Het advies is door onze voorzitter aangeboden aan Provinciale en Gedeputeerde Staten, samen met de petitie tegen een Campusroute door het Binnenveld die door maar liefst 4.374 mensen is ondertekend! Van de in totaal 21 uitgebrachte adviezen is het merendeel gericht op de verbetering van de bestaande route en dus tegen een Campusroute. En het allerbelangrijkste advies: het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, de gemeenteraad, koos met overgrote meerderheid in navolging van het college van burgemeester en wethouders voor de verbetering van de bestaande wegen. We zijn blij dat de gemeenteraad goed heeft gekeken naar de resultaten van de milieueffectrapportage en kiest voor de oplossing die naast een goede bereikbaarheid van de stad ook een goede leefbaarheid voor de inwoners garandeert.
We zeiden het al: het was ondanks de regen toch een zonnige julimaand!


En nu: provincie, practice what you preach!
De provincie bestudeert nu alle adviezen en neemt na de zomervakantie een besluit. We hopen natuurlijk van harte dat wordt gekozen voor het verbeteren van de bestaande route. Daarmee zou de provincie ook handelen in lijn met het eigen beleid. In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland staat immers: “Ongeacht de verschillen tussen de Gelderse streken geldt voor ons: we kijken eerst naar het benutten en optimaliseren van bestaande mogelijkheden, voordat we overgaan tot het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Naast de verkeersveiligheid houden we altijd rekening met de leef- en luchtkwaliteit van de omgeving. Het verkeer en (openbaar) vervoer moet schoner, gezonder en duurzamer” (https://www.gelderland.nl/Omgevingsvisie-en-ruimte).
Vaak is door de provincie benadrukt hoe bijzonder en uniek de positie is die Wageningen inneemt in Gelderland. Eens! Dat betekent voor ons echter ook dat het gerechtvaardigd is om niet alleen de bestaande wegen te optimaliseren, maar om ook extra te investeren in onze mooie stad en te kiezen voor kwaliteitsoplossingen, zodat het langzame én wat snellere verkeer de ruimte krijgt zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid voor de inwoners van de stad. Wij gaan ervoor!
En in de tussentijd: geniet van uw vakantie, thuis of elders, houd het gezond, have a break!


Via deze maandelijkse column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/