’t Is weer voorbij die mooie zomer!

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, september 2020

We hopen van harte dat u allen goed door de zomer bent gekomen, zónder corona en mét nieuwe energie om het najaar in te gaan. Vol met de vitamine D die we zo rijkelijk en gratis van moeder natuur hebben gekregen. Vol optimisme ook, over de toekomst in het algemeen en de voortgang van het project Beter Bereikbaar Wageningen in het bijzonder. Maar we zijn er nog niet.

Het allerbelangrijkste is uiteraard dat het coronavirus met een nieuwe opmars bezig is die gestuit moet worden. Ook wat betreft het Project Beter Bereikbaar Wageningen zijn we er echter nog niet: het definitieve besluit moet immers nog worden genomen door de provincie. We kunnen in veel opzichten nog een spannende herfst verwachten!

Eensgezinde gemeenteraden

We vertelden u in onze zomercolumn al dat de gemeenteraad van Wageningen aan de provincie heeft geadviseerd om geen nieuwe weg aan te leggen door het Binnenveld. De raad vindt het beter om te investeren in het verbeteren van de bestaande infrastructuur. Daarmee onderschrijft de gemeenteraad ons standpunt. Voor degene bij wie het allemaal een beetje is weggezakt of het nog eens wil teruglezen: in de zomercolumn vertelden wij u hier meer over https://bit.ly/30aI3EO

Tijdens de zomer werd bekend dat de gemeenteraad van Ede dit standpunt deelt, als direct belanghebbende bij de inrichting van het Binnenveld dat immers ook op hun grondgebied ligt. Beide gemeenten adviseren dus verder te gaan met het verbeteren van de bestaande infrastructuur en spreken zich uit tegen het aanleggen van een nieuwe weg. Voor zover wij dat hebben kunnen lezen, geldt dat ook voor het merendeel van de 21 inspraakreacties die de provincie heeft ontvangen. Wij hebben de provincie gevraagd om alle inspraakreacties met ons te delen. Omdat niet alle inzenders daarvoor toestemming hebben gegeven, is dat nog niet gebeurd, maar alle reacties zullen wel bij het besluit gevoegd worden dat op 6 oktober door GS zal worden genomen.

WOC de weg kwijt?

De oplettende lezers van de Stad Wageningen hebben ondertussen  kunnen lezen dat gedeputeerde Christianne van der Wal op bezoek is geweest bij het Wagenings Ondernemerscontact (WOC). Als we de krant goed begrijpen, zijn deze ondernemers nog steeds van mening dat er een nieuwe weg moet worden aangelegd. Onbegrijpelijk vinden wij het dat zij volledig voorbijgaan aan de milieueffectrapportage die toch duidelijk aantoont dat de verbetering van de huidige infrastructuur even goed scoort voor de bereikbaarheid van Wageningen terwijl de score op landschap en leefbaarheid zelfs beter is. Onbegrijpelijk vinden wij het ook dat zij volledig voorbijgaan aan de verwachte langetermijneffecten van corona op onze manier van werken en leven. O.a. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat voorspelde al dat deze effecten zullen leiden tot minder files. Helaas krijgen wij geen antwoord van WOC op onze toch redelijke vraag op welke uitkomsten uit de milieueffectrapportage zij zich baseren bij het innemen van hun standpunt.

Een robuust standpunt moet toch worden ondersteund door een even robuuste onderbouwing.

Wij juichen het zeer toe dat de gedeputeerde zich persoonlijk op de hoogte wil stellen van de situatie in Wageningen en van de standpunten van diverse maatschappelijke instellingen rondom de bereikbaarheid. Het toont aan dat zij zich zorgvuldig wil voorbereiden op het voorstel dat zij op 6 oktober aan Gedeputeerde Staten voor gaat leggen. Uiteraard vereist zo’n zorgvuldige voorbereiding dat niet alleen wordt geluisterd naar ondernemers, maar ook naar inwoners. Wij hebben haar dan ook van harte uitgenodigd voor een gesprek waarin wij onze visie, ideeën en inzet voor de bereikbaarheid van onze mooie stad met haar kunnen bespreken. Hetzelfde verzoek hebben wij neergelegd bij alle fracties van de Provinciale Staten.

Begin oktober vertellen wij u uiteraard wat GS hebben besloten. Wordt vervolgd!

Via deze maandelijkse column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/