Aan: College van Burgemeester en wethouders van Wageningen

Wageningen, 20 juli 2019

Onderwerp: Ontwikkelingen de Born Oost

Geacht college,

Onlangs hebben wij kennis genomen van de plannen van Wageningen University en Research inzake de ontwikkeling van de Born Oost.

Wat wij zien is dat een grootschalige kantoorontwikkeling wordt voorbereid waar omwonenden tot voor kort niets van wisten. Deze ontwikkeling kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de discussie met betrekking tot Bereikbaar Wageningen.

Wij maken ons zorgen dat planologisch onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen van deze ontwikkelingen.

Graag vernemen we van u, hoe u als gemeentebestuur t.o.v. een dergelijke grote kantooruitbreiding staat en daarmee om wilt gaan.

Onze specifieke vragen zijn:

  • Is een dergelijke ontwikkeling nog wel wenselijk gezien de extra druk, die dit legt op het landschap, leefomgeving en het wegennet? In Ede staat de ontwikkeling van het WFC op losse schroeven. Zou een dergelijke ontwikkeling in het kader van versterken Food Valley niet beter passen bij station Ede-Wageningen?

  • Genoemde ontwikkelingen hebben een aantrekkende werking op autoverkeer. Hoe wordt er in deze planontwikkeling rekening gehouden met de verkeersprognoses volgens het pas herijkte verkeersmodel?

  • Stel dat u de Born-oost wil laten ontwikkelen, is dat dan geen enorme kans om een meer duurzame mobiliteit te stimuleren onder werknemers en niet weer meer autoverkeer aan te trekken? Dit kan door van WUR en de bedrijven die zij aantrekken, te eisen dat zij aan de slag gaan met (betaald) parkeerbeleid en het bevorderen van fiets en OV, zoals op andere campussen al jaren gebruikelijk is.

  • De WUR heeft aangekondigd dat zij na 2019 een standstill zal hanteren voor het aantal parkeerplaatsen op haar campus. Hoe past dit in het voorzien van 700 extra parkeerplaatsen in Born-oost?

  • Bent u bereid de kosten voor ontsluiting van dit bedrijventerrein maximaal te verhalen op de ondernemer die haar ontwikkeling voor haar/zijn rekening neemt?

  • Uw parkeerbeleid is vertaald in een parkeernota. Wij constateren dat de beleidsuitgangspunten, zoals daarin verwoord, gedateerd zijn: ze stimuleren volgens ons het autoverkeer. Een aanpassing lijkt ons daarom noodzakelijk. Bent u van plan uw beleidsuitgangspunten op het gebied van autoparkeren zodanig aan te passen dat gebruik van fiets en openbaar vervoer (OV) wordt bevorderd?

Graag ontvangen wij een reactie op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Wageningen Goed op Weg

Peter Spitteler, voorzitter

Afschrift: Gemeenteraad Wageningen.