Aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland en

College van Burgemeester en wethouders van Wageningen

Cc: Provinciale Staten,

Gemeenteraad Wageningen en

Klankbordgroep Beter Bereikbaar Wageningen

Betreft: Voorstel tot het nemen van no-regretmaatregelen op Mansholtlaan (provinciale weg N781) en Nijenoord Allee. Een reactie op: ‘Notitie haalbaarheid no-regretmaatregelen rotonde Mansholtlaan – Droevendaalsesteeg (Martijn van de Linteloof, 30 april 2018).

Wageningen, 14 september 2019

Geachte Colleges,

Hierbij ontvangt u namens Wageningen Goed op Weg een aantal voorstellen (in bijlage) voor no-regretmaatregelen langs de N781 en Nijenoord Allee, die naar onze mening een bijdrage kunnen leveren aan de multimodale bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wageningen.

Met vriendelijke groet,

Peter Spitteler/Arja Vellema

Wageningen Goed op Weg

www.wageningengoedopweg.nl

voorzitter@wageningengoedopweg.nl

Bijlage:

Klik op de link voor de voorgestelde no-regret maatregelen:

Wageningen Goed op Weg

190914 voorstel WGoW voor no-regret maatregelen bijlage