And now for something completely different!

Oftewel: ff wat anders

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, november 2021

Onze tamelijk opgewekte column afgelopen zomer had als titel “Terug naar het nieuwe normaal”. We gingen er toen van uit – of hoopten dat in ieder geval – dat we het ergste van corona achter de rug hadden. We dachten dat we met de ervaringen van de anderhalf jaar daarvoor samen zouden werken aan een betere versie van onze samenleving.

Nou ja, de rest is geschiedenis.

Deze column schrijven we na de zoveelste persconferentie waarin de zoveelste variant van een lockdown werd aangekondigd, waarna we voor de zoveelste keer etentjes, voorstellingen en bijeenkomsten (of nog erger: operaties) hebben afgelast, uitgesteld of omgekat naar een digitale variant, alles om de zoveelste golf van het virus en de gevolgen ervan te bestrijden.

Tijdens de verbouwing…

Terwijl we ons momenteel als samenleving dus voor de zoveelste keren aan de haren uit het coranamoeras trekken, wordt er gelukkig toch ook noest gewerkt aan het Inpassingsplan waarin de verbeterde infrastructuur van onze stad zichtbaar moet worden. De provincie doet haar uiterste best om binnen de communicatieve beperkingen van dit moment de inbreng van een ieder te vertalen in het voorlopige ontwerp van dat plan. De verwachting is dat het voorontwerp (= het eerste concept) ervan eind 2021 wordt gepubliceerd. Begin 2022 organiseert de provincie een openbare bijeenkomst om het plan waar een verbeterd wegontwerp onderdeel vaan uitmaakt toe te lichten en vragen te beantwoorden. We hopen van harte dat dit tijdens een fysieke bijeenkomst kan. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. Houd daarvoor ook onze site in de gaten.

Relatie stad Wageningen en WUR

Wat ons betreft zou de gemeente er in de tussentijd wel een tandje bij mogen zetten als het gaat om het gesprek met de inwoners. Mensen halen nu te veel het nieuws uit de krant en dat is niet goed. Dat speelt te meer nu de WUR in het projectteam zit, waardoor zij juist een grotere rol hebben gekregen. Er is meer balans nodig in de afweging van de belangen van de inwoners van de stad en die van de WUR; die kijkt vooral naar het eigen belang, getuige bijvoorbeeld de inzet rondom de westelijke ontsluiting van de campus (kap 14 oude bomen Dassenbos!). Wij zijn voor een integrale oplossing in plaats van de hapsnap aanpak van de WUR. Keuzes over bijvoorbeeld fietsroutes moeten breed met de samenleving worden besproken. Akkermaalsbos en Bronland zijn en blijven belangrijke hoofdfietsroutes en onderdeel van regionale fietsroutes. Maximale verkeersveiligheid en behoud van groen zijn belangrijke aspecten die álle inwoners van de stad aangaan. De gemeente is het bevoegd gezag, niet de WUR, en moet hier echt de regie in pakken. Dat de gemeente hier zelf ook stappen in wil maken heeft de gemeenteraad op 8 november gelukkig ook aangegeven. De raad is van mening dat er nog veel te winnen valt waar het de relatie tussen de stad en de WUR betreft. Ze vinden ook dat de huidige stadsagenda die WUR en gemeente hebben opgesteld ambitieuzer kan. Daar zijn we het hartgrondig mee eens!

Werk aan de winkel dus voor ons allemaal! Denk aan de discussie over de ligging van het fietspad langs de Nijenoordallee, de realisatie van het fietspad Kierkamperweg en de rotonde daar en de (vooralsnog ontbrekende) fietstunnel onder de Mansholtlaan (kom op mensen: moet er echt nog iemand verongelukken voordat er maatregelen worden getroffen?). Als altijd denken wij graag mee vanuit de wens om te werken aan oplossingen die voor de hele stad een verbetering betekenen.

Via deze column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/