Terug naar het nieuwe normaal

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, juni 2021

Gelukkig, corona is in Nederland op z’n retour en de wereld opent zich langzaam; wat hebben we met z’n allen naar deze periode uitgekeken! Zo zoetjes aan weer uit eten, naar film, theater of festival en op vakantie.

En knuffelen!

We pakken veel oude, vertrouwde bezigheden weer op. Tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat de wereld er door corona blijvend anders uit zal zien, al was het maar omdat het onze eigen blik heeft veranderd. We waarderen onze leefomgeving nog meer dan we deden voor deze crisis en stellen vragen bij oude, vastgeroeste gewoonten: waarom iedereen drie keer zoenen, hoezo stoer dat je snipverkouden naar je werk gaat en moeten we echt altijd met z’n allen op dezelfde tijd en plaats zijn voor een vergadering of cursus? De kunst is om nu een nieuwe balans te vinden: hoe kunnen we de positieve effecten van de coronacrisis combineren met de goede zaken uit ons leven daarvoor.

Onderzoek alles en behoud het goede.

Steeds meer werkgevers kondigen aan dat hun werknemers ook in de toekomst deels thuis zullen werken. Dat zal gevolgen hebben o.a. voor het aantal verkeersbewegingen per auto, een ontwikkeling die uiteraard ook van groot belang is voor de bereikbaarheid van Wageningen. De vraag is alleen of voldoende rekening zal worden gehouden met deze voorspelde vermindering van woon-verkeer verkeer. Wat te denken bijvoorbeeld van de westelijke insteek van de Campus; is een westelijke ontsluiting voor autoverkeer wel nodig gelet op de vermindering van het autoverkeer? De WUR spreekt over 700 auto’s per etmaal; waar is dat op gebaseerd? De aanleg van een ten noorden van de busbaan gelegen fietspad om de fietsparkeerkelder te ontsluiten is ook nog volop in discussie evenals de aansluiting (beter: het ontbreken daarvan) van de westelijke ontsluiting op woonwijk Noordwest. En is het denkbaar dat het Agro Businesspark op termijn om zal kleuren naar een terrein waar woningen komen in plaats van bedrijven, nu steeds meer bedrijven zich liever op de Born Oost willen vestigen? Genoeg te onderzoeken kortom om vervolgens onderbouwde keuzes te maken voor het goede.

Contact!

Een zorgvuldig besluitvormingsproces vereist naast goed onderzoek ook het betrekken van de inwoners bij het maken van keuzes. Het gaat immers om ingrijpende besluiten waar de veiligheid van veel mensen mee is gemoeid. Daar maken we ons wel zorgen over. Er wordt door inwoners al gesproken over het project Beter Bereikbaar WUR i.p.v. Beter Bereikbaar Wageningen want het lijkt erop dat de wensen van de WUR volstrekt leidend zijn in het proces om te komen tot een opwaardering van de bestaande wegenstructuur. Het participatieproces verloopt echt moeizaam. De provincie heeft alleen op 12 april de resultaten van de eerste meedenkronde gepresenteerd https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/ABR-in-beeld-Resultaten-eerste-meedenkronde en op 28 april volgde een gemeentelijke digitale voorlichtingsronde die wel de nodige vragen open liet over de standpuntbepaling van de gemeente. Nu nog de antwoorden.

We hopen van harte dat het college van (onze nieuwe!) burgemeester en wethouders er in slaagt om de WUR bewust te maken dat ze naast universiteit en bedrijf ook onderdeel is van de Wageningse gemeenschap. Zoals bij de realisatie van het fietspad langs de Kierkamperweg: zet als WUR dan niet in op een hogere taxatiewaarde van de grond voor het fietspad maar realiseer je dat dit een belangrijk pad is voor de Wageningse gemeenschap. Logisch dat je voor de grond een redelijke prijs moet krijgen, maar dat hoeft niet per se de hoofdprijs te zijn.

Echte liefde is tweezijdig en mag wat kosten!

Via deze column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/