Voorbeeld zienswijze via de nieuwsbrief

Leidraad Zienswijze NRD

versie 03042019

Waarom is het belangrijk dat je een zienswijze indient?

Om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Gelderland in het Provinciaal blad Nr 1934 van 14 maart 2018 kennis gegeven van haar voornemen ‘een nieuwe weg aan te leggen’. Voor de aanleg van een 80 km/h autoweg is een milieueffectrapport en dus eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) nodig. We kunnen er dus van uit gaan dat de Provincie gaat voor zo’n autoweg. Eenieder kan via een Zienswijze zijn/haar mening geven over de NRD, waarin het zoekgebied voor de nieuwe weg is opgenomen.

Je woont in Wageningen, juist jij kunt de juiste inschatting maken van de gevolgen van het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen via de Campusroute of via de Mansholtlaan op jouw woonomgeving, luchtkwaliteit, bereikbaarheid van sport, werk en uitloopgebied voor jou en jouw kinderen. Dit is een kans om jouw mening en argumenten kenbaar te maken. Met jouw mening erbij heeft de provincie meer informatie om een beslissing te kunnen nemen over het de ligging en grootte van het zoekgebied voor de bereikbaarheid van Wageningen (van en naar het noorden Ede-A12). Ook geef je met jouw zienswijze een signaal af dat je de bereikbaarheid van Wageningen én de kwaliteit van jouw leefomgeving beide belangrijk vindt. Als je opmerkingen en bezwaren hebt, is het belangrijk, daar nu al melding van te doen naar de provincie.

Wie kunnen een zienswijze indienen?

In de oproep van de provincie kan “iedereen” nu zienswijze indienen, dus zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, ongeacht hun leeftijd. Ondernemers en andere rechtspersonen kunnen – zowel als natuurlijk persoon als rechtspersoon ‐ meerdere zienswijzen indienen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een zienswijze indienen.

Belanghebbende zijn is in ieder geval in fase 2 (tracékeuze) relevant. Dan is er sprake van een besluit van een overheidsorgaan (concept-inpassingsplan), waartegen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Echter, als je nu geen zienswijze indient over het zoekgebied, lijkt het moeilijker om later te stellen dat je het niet eens bent met de ligging van een gekozen tracé. Mocht het zover komen, dat je in beroep moet gaan bij de Raad van State, dan is het belangrijk te weten, dat een beroep bij de Raad van State  alleen geaccepteerd wordt, als je eerder in de procedure je zienswijze (en bezwaren) kenbaar hebt gemaakt.

Wat is een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

In een zienswijze kun je gericht aangeven wat naar jouw mening moet worden onderzocht in de keuzen  en planvorming voor het inpassingsplan en de effectbeoordeling in de MER (milieueffectrapportage) om de doelstellingen te bereiken, zoals de provincie die verwoord heeft: “Het realiseren van een goede bereikbaarheid om het vestigingsklimaat van FoodValley te verbeteren en de potentie van Wageningen, met in het bijzonder de Wageningen Campus – universiteit, research, bedrijven –, te benutten en te vergroten.” Doel van een zienswijze is om bij te dragen aan een goede besluitvorming.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt een beschrijving gegeven van het project, “het alternatief dat in het MER in beschouwing wordt genomen, een beschrijving van de milieuaspecten die onderzocht worden en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Dit document geeft de inhoudelijke afbakening van de uit te voeren milieuonderzoeken in het MER” (NRD par. 1.2).

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de Notitie waarin de initiatiefnemer (in dit geval de provincie) vastlegt waar en op welke wijze de voorgenomen activiteit en haar alternatieven worden onderzocht. Volgens de wet milieubeheer wordt het  milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan, opgesteld door het bevoegd gezag en bevat ten minste (art 7.7):

 1. een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd;
 2. een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven.

Is een zienswijze een bezwaarschrift?

Een zienswijze is in deze fase geen bezwaarschrift. Een bezwaar kun je maken als er een concreet Provinciaal inpassingsplan (PIP) ligt. Dat is in dit stadium nog niet aan de orde. Dit komt pas na beoordeling van het MER. Nu kun je een zienswijze indienen over het zoekgebied waarin het latere inpassingsplan gezocht moet worden en waarvoor in het MER de te verwachten effecten zullen worden gerapporteerd.  Met een zienswijze geef je aan wat in jouw ogen de uitgangspunten van het onderzoek moeten zijn, of het zoekgebied voldoende mogelijkheden voor alternatieven biedt en wat belangrijk is om in het MER mee te nemen.

Wat moet er in de zienswijze staan?

In de zienswijze geef je aan wat voor jou belangrijk is om aandacht aan te besteden bij onderzoek naar de plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid van Wageningen. Onderdelen waarop je kunt reageren zijn:

 • Probleem en doel: wat is het probleem en wat is nut en noodzaak van een campusroute?
 • De argumenten die zijn aangedragen voor de keuze voor de campusroute, de correctheid van de diagnose (autonome groei) en de waarschijnlijkheid van de prognoses.
 • Het grootte en de ligging van het zoekgebied, het uitbreiden tot en met Mansholtlaan en Nijenoord Allee, zodat meerdere alternatieven kunnen worden betrokken in het MER.
 • De alternatieven, de wijze waarop het plan voor de campusroute wordt uitgewerkt en vergeleken met de huidige situatie, de alternatieven en een referentiesituatie.
 • De m.e.r. procedure, b.v. is het zoekgebied naar oplossingen goed gekozen?
 • De werkwijze van milieubeoordeling: worden de juiste effecten beschouwd en goed onderzocht.
 • Het proces van participatie en communicatie: wordt uw belang goed betrokken?

Mogelijke aandachtspunten, waarvan je wilt dat ze worden meegenomen in het onderzoek, kunnen zijn (zie voor meer aandachtspunten de lijst uit de NRD par 6.2):

 • De economische en verkeerskundige argumenten waarom de bereikbaarheid van Wageningen voldoende of onvoldoende is;
 • Alternatieven om de Campus en Wageningen bereikbaar te houden (volgens de doelstelling van de provincie);
 • Verkeer aantrekkende werking (sluipverkeer);
 • De bereikbaarheid van andere delen van Wageningen;
 • De effecten van een weg op het leefmilieu van jou als inwoner van Wageningen, zoals het op het binnenveld als wandelgebied, fiets- en hardloopgebied;
 • De landschappelijke inpassing van de weg;
 • Ecologische waarden (o.m. fauna: weidevogels, broedvogels, vleermuizen, ecologische verbinding, flora van het Dassenbos);
 • Stiltegebied;
 • (Geluid)hinder van verkeer (overdag en ’s nachts), slapeloosheid en stress;
 • Luchtverontreiniging;
 • Lichthinder;
 • Waardedaling van woningen;
 • Sociale ontwrichting, tweedracht tussen voor- en tegenstanders;
 • Aantasting cultureel erfgoed, zoals historische gebouwen, landschap, historische groenstructuur, Dassenbos en wegenpatronen;
 • Reactie op het participatie en communicatie proces;
 • Alle overige punten die je zelf verder nog belangrijk vindt.

 Waar, wanneer en hoe moet de zienswijze worden ingediend?

Elke zienswijze is goed, als deze maar jouw argumenten aandraagt. Belangrijk is, dat je je naam, adres, evt. e-mailadres en telefoonnummer en het zaaknummer van de Notitie vermeldt. De voorkeur van de provincie gaat uit naar schriftelijke zienswijzen. Je kunt jouw schriftelijke zienswijze onder vermelding van zaaknummer 2018-002851 uiterlijk 25 april sturen

 • Per e-mail: post@gelderland.nl
 • Per brief: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.